Handel och ekonomi under 2023

Handel och ekonomi under 2023

Internationell handel och dess helhetsmönster

Den internationella handel som dagligen sker runt om i världen är ett komplext system och det hade varit fel att peka ut en faktor som den viktigaste. Ekonomin och den internationella handeln påverkas t.ex. av faktorer som:

  • Bränslepriser
  • Internationella relationer
  • Tillgång till råvaror
  • Fraktrutter
Annons:
påmind ad bannerHandel och ekonomi under 2023 t?a=1874552417&as=1544841054&t=1&tk=1&i=1

En slutsats som inte ligger alltför långt bort är då att geografin spelar en stor roll i denna komplexa dynamik. Rederier och länder med större tillgång till billigt bränsle kommer att kunna minska ner på sina transportkostnader. Fraktrutter är i samband med detta också av vikt. Om en viss passage är blockerad, vilket tvingar rederiet att ta en annan väg, kommer detta att påverka hur mycket bränsle som går åt.

Internationella relationer bör tas i beaktande, då embargon och liknande kan ha en stor påverkan på världshandeln. Vi kommer nu att gå in lite mer på djupet angående några handelsteman.

Protektionism

Protektionism är definitivt inget nytt begrepp, då det ofta använts inom historien för att dirigera både regional handel samt världshandeln i sig. Detta koncept innebär att ett land, eller en region, blockerar handel med en annan parts varor. Syftet med detta är oftast att främja de inhemska företagen och att skydda dem från konkurrens, vilket i sin tur ökar priserna lokalt. Något som bör nämnas i samband med detta är att det är omdiskuterat till vilken grad protektionism verkligen hjälper ett lands egna industri i det långa loppet.

Tekniska aspekter

En stor del av det spel som pågår på den internationella arenan generellt har att göra med ny teknik, och världshandeln är inget undantag. Ett av de viktigaste koncepten är såklart artificiell intelligens och hur framsteg inom detta kan användas till att analysera data på bästa sätt. Men ny teknik kan även användas till att förbättra säkerheten ombord på de fartyg som transporterar varorna. Det kan exempelvis röra sig om försvarsmekanismer mot pirater. Om ett rederi förlorar sin last eller måste betala lösensummor så kan detta bidra till stora ekonomiska förluster.

Politisk osäkerhet

Politisk osäkerhet kan ses på både en inhemsk och internationell nivå. Utöver den protektionism som tagits upp ovan så finns det en rad olika andra internationella aspekter som kan påverka världshandeln. Det kan exempelvis röra sig om maktskifte, vilket leder till att en opposition som tar över i ett land gör att relationerna med ett annat land förbättras eller försämras. Detta leder oss vidare till den inhemska politiska osäkerheten där olika intressen måste vägas mot varandra. Vid det här laget bör det inledande påpekandet att alla dessa faktorer är sammanflätade bli alltmer tydligt.

Valutavolatilitet

Skiftande nivåer när det gäller valutakurser är något som kan ha en stor betydelse för vilken effekt som export och import kommer att ha. Generellt sett kan man säga att ett land som får en tillfälligt sämre valutakurs mot en annan gynnas mer av export av varor och tjänster. Samma land stöter dock på problem när det gäller själva importen, eftersom detta då är något som blir dyrare. Denna ”dubbelsidiga” situation leder till att vissa företag och industrier hjälps av en viss valutakurs, och vice versa, som har som orsak anledningar som står utanför företagens kontroll.

Klimatförändringar

Ett väldigt omdebatterat ämne under de senaste åren har såklart varit klimatet. Internationella regler har satt ett tak på hur mycket länder nuförtiden får lov att förorena. Infrastruktur som främjar klimatet är såklart ett gott ting i sig, men det är samtidigt kostsamt att införa. De länder som inte kommit lika långt i sin industriella utveckling som andra kan därför hävda att de mer industriella länderna redan har bidragit till en sämre miljö. Det hävdas vidare att samma länder nu tvingar andra till kostsamma klimatåtgärder i deras ”inledande” industriella process som de inte vidtagit tidigare själva.

Bli först med att kommentera

Kommentera