Unga vill fortfarande flytta till storstäderna

Unga vill fortfarande flytta till storstäderna

33% av landets unga mellan 18 och 26 år vill flytta till storstäder. Coronapandemin har förändrat bostadsmarknaden och fått många fler att vilja bo större eller flytta ut på landet. Den förändrade möjligheten till distansarbete eller distansstudier har förändrat mångas vardagsliv och fokuset på hemmakontor och trädgård har ökat stort. Bland landets unga är det fortfarande många som vill flytta till storstaden där studier eller arbete är de vanligaste orsakerna. 

I storstäderna byggs nya bostäder hela tiden, men för unga är bostadsmarknaden många gånger både svår och komplicerad. Många vill hyra lägenhet i Stockholm och har svårt att vet hur de ska gå tillväga eller var de ska vända sig.  De flesta har inte föräldrar som väljer att investera i lägenheter i storstäderna till sina barn, utan de unga måste själva leta upp ett boende.

Tre av fem bor i större städer

Urbaniseringstrenden i Sverige har pågått under flera decennier och genom åren har mycket prioriteringar gjorts för att kollektivtrafik ska underlätta för pendling till arbete. Pendlingsavståndet ökar ju mer städerna växer på bredden. I Sverige har höghusbyggandet till skillnad från många andra länder inte slagit igenom på samma sätt. Över 87% av Sveriges befolkning bor i tätorter och de tre storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg står för 40%. Räknar man sedan till Sveriges största högskolekommuner så bor det 61% av befolkningen som bor i stora städer.

Det råder fortfarande underskott på bostäder i alla tre storstadsregioner. I Stockholm förväntas det byggas många nya bostäder de närmaste åren.  De flesta bostäder som planeras att byggas är bostadsrätter vilket gör att antalet som börjar byggas ofta inte når upp till det antal som planeras. Detta beror till stor del på möjligheten för privatpersoner att få lån men även höga produktionskostnader och byggherrarnas möjlighet till att få lån påverkar.

Bra infrastruktur bidrar till bättre pendling

Infrastrukturen är viktig när man tittar på boende och planerar för framtiden. Det är också en viktig del i Sveriges hållbarhetsarbete och även en del av de globala målen.  Järnvägens utveckling och möjligheter till snabbtåg som kan bidra till en mer hållbar pendling är något som diskuteras både regionalt och nationellt. Med utökat järnvägsnät hoppas man också kunna påverka punktligheten så att flera vågar ställa bilen hemma.

En bra och fungerande infrastruktur bidrar till att fler kan arbetspendla och bo utanför storstadsregionerna. För unga vuxna som vill bo inne i storstäderna kan en fungerande infrastruktur liksom möjligheten till distansarbete påverka att fler mindre lägenheter hyrs ut i andra hand och att trycket på hyresmarknaden kan minska något.

Bli först med att kommentera

Kommentera